Zásady ochrany osobních údajů

E-shop magnetických her plných nekonečných možností a zábavy

Created with Sketch.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen Zákon).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se uplatní na všechny osoby (Subjekty údajů) navštěvující Server [LM1] a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Podnikatelem (viz. níže) či nikoliv.

Osobními údaji se v souladu s Nařízením a Zákonem rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (Osobní údaj).

Správce vašich osobních údajů

Podnikatel (FOP) Ing. Kamila Macháčová , se sídlem na adrese Libina 421, Libina, 788 05, je Správcem vašich osobních údajů podle níže uvedených podmínek (dále jen Správce nebo Podnikatel)

Zpracovatelé vašich osobních údajů

Správce je zároveň jediným Zpracovatelem vašich osobních údajů.

Užíváním Serveru berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Podnikatele zpracovává Podnikatel IP adresu a Osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je Subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na Serveru. Podnikatel zpracovává Osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování a pro plnění smluvních závazků Podnikatele vůči Subjektu údajů.

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Email (jde o povinnou náležitost zejména při objednávce služeb)
 • Heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět
 • Jméno a příjmení případně název právnické osoby a její identifikační údaje
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (jde o povinnou náležitost zejména při objednávce služeb)
 • Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud je poskytnete)
 • Věk
 • Telefonní číslo (jde o povinnou náležitost zejména při objednávce služeb);
 • Fakturační a platební údaje (jde o povinnou náležitost při využívání placených služeb)
 • Údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak
 • a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:
  • IP adresa, ze které Vaše koncové zařízení získává přístup k Serveru;
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies (detailní informace níže) či jiných online identifikátorů jako jsou zejména:  informace o Vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační sytém zařízení), geolokační údaje, informace o navštívených webových stránkách Serveru atd.

Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) nebo zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našeho Serveru).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba. 

V případě, že Subjekt udělil Podnikateli souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, zpracovává Podnikatel údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace.

Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Toto zpracování je pro Subjekty údajů zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.). Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme. Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

Příjemci zpracovávaných údajů

Podnikatel je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj Serveru a jeho služeb a v případech, kdy jí k tomu Subjekty údajů udělily souhlas. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví Subjekty údajů prostřednictvím formulářů na Serveru zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba zpracování údajů

Podnikatel Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

Zde bychom však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládá Server prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na Webových stránkách a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu.

Soubory cookies zpracovává Společnost v souladu se Zásadami pro zpracování cookies.:

 • Dočasné: PHPSESSID – Soubory slouží pro přihlášení, podávání inzerátů, registrace a objednávky. Tedy ke správnému fungování používaných služeb. Z počítače jsou odstraněny nejpozději po uzavření prohlížeče
 • Trvalé: avSU– Soubory slouží k identifikaci návštěvníka a zobrazování obsahu na základě jeho preferencí (přednastavené vyhledávací filtry nebo naposledy navštívené inzeráty apod.). Z počítače jsou odstraněny smazáním souborů cookies v prohlížeči uživatele.
 • Cookies třetích stran: Data jsou využívána k anonymnímu sběru statistických dat a pro relevantnější, personifikované zobrazování reklamních kampaní. Jedná se o soubory trvalé s platností minimálně několika týdnů po okamžik, dokud je uživatel sám neodstraní.

Jak odmítnout používání cookies?

Způsob ukládání, mazání nebo blokování souborů cookies je možné nastavit přímo ve vámi používaném prohlížeči. Konkrétní postup najdete v jeho nápovědě. Blokování souborů cookies může vést k nesprávnému fungování webových stránek.

Předávání vašich osobních údajů předávány do tzv. třetích zemí

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, v rámci kterého dochází často k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii.

V takovém případě předáváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že je příjemce nebo zpracovatel Vašich osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce nebo zpracovatel poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s platnou legislativou.

Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Odvolání souhlasu se správou a zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat – viz. ustanovení Zákona a Nařízení.

V souladu se Zákonem a Nařízením máte zejména následující práva vztahující se k vašim osobním údajům:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 • případně další práva, která náleží subjektům podle Zákona a/nebo Nařízení.

Právo vznést námitku

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. 

Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

Kontakt na Podnikatele ve vztahu k vašim osobním údajům

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného na Serveru nebo písemně na adrese: Ing. Kamila Macháčová, Libina 421, Libina 788 05 k rukám Podnikatele.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze Zákona a Nařízení je veškerá komunikace s Vámi monitorována.