Reklamační řád

E-shop magnetických her plných nekonečných možností a zábavy

Created with Sketch.

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
1.2 Prodávající je fyzická osoba podnikatel Ing. Kamila Macháčová, Libina 421, 788 05, IČO: zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Šumperk (dále jen „Prodávající“).
1.3 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
2.1 Kupující je povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné zjištěné vady kupující pak musí neprodleně hlásit. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data, kdy zákazník převzal zboží, pokud není uvedeno jinak. Vyskytne-li se v záruční době důvod k reklamaci, zákazník má právo tuto vadu reklamovat.
2.2 Záruka se vztahuje na:
• výrobní vady
• vady materiálu
• nekompletnost výrobku
2.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
• běžným používáním/opotřebením výrobku
• nesprávným použitím výrobku
• nesprávným skladováním
• nedostatečnou či nevhodnou údržbou
• užíváním výrobku jiným způsobem, než ke kterému je určen
• neodborným nebo neoprávněným zásahem
• poškozením, které je způsobeno nadměrným užíváním výrobku
2.4 Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.
2.5 U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
2.6 V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
2.7 Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
2.8 Reklamace se považuje za uplatněnou v případě, že je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen reklamované zboží předložit zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel internetového
obchodu www.magnetickehry.cz je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny.
2.9 Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, může prodávající účtovat kupujícímu skladné.
2.10 Oprávněné reklamace řeší prodávající opravou reklamovaného zboží, výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky.
3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
3.1 Oprávněné reklamace řeší prodávající opravou reklamovaného zboží, výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky.
3.2 Kupující má možnost o reklamaci informovat emailem, telefonicky nebo písemně, případně může rovnou zaslat reklamované zboží na adresu: Kamila Macháčová, Libina 421, 788 05
3.3 Kupující je povinen přidat k reklamovanému zboží reklamační formulář, který si můžete stáhnout zde:


4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.2 Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 01.07.2021

Změny reklamačního řádu vyhrazeny